BANBALINA ARTEKO LANBIDEAK / OFICIOS ENTRE BAMBALINAS

Izen emate eskaera / Solicitud de inscripciónIzena / Nombre
Abizenak / Apellidos
Sexua / Sexo
NAN / DNI
Adina / Edad
Helbidea / Dirección
udalerria / Población
Posta kodea / Código postal

DBEn jasotzailea / Perceptor de RGI
Erroldatua / Empadronado
Lan baimena / Permiso de trabajo
Posta elektronikoa / E-mail
Telefonoa / Telefono
Telefonoa / Telefono
Curriculum / Curriculum
 
Arduraduna Asociación de apoyo al desarrollo empresarial DEMA ENPRESA GARAPENA de Barakaldo.
Helburua eta legitimazioa Bildutako datuak beharrezkoak dira jardunaldiko kudeaketa, programa, jarduketa eta ekitaldiei buruzko informazioa kudeatzeko eta bidaltzeko, betiere Dema Elkartearen helburu soziala aintzat hartuz. Programa/Ekitaldira bertaratzen direnei jakinarazten zaie argazkiak eta bideoak egingo direla Demak antolatutako programen kudeaketaren eremuan. Multimediako edukiak Demaren webgunean, sare sozialetan, foiletoetan eta komunikabideetan argitaratu ahalko dira.
Hartzaileak Ez zaie daturik ematen hirugarrengoei.
Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, horien aurka egiteko edota ezeztatzeko eskubideak egikaritzeko,idatziz hona jo behar da: Dema. K/ Fanderia 2, Barakaldo 48901 – Bizkaia, edo mailetik info@dema.eus betiere nortasuna egiaztatuz.
Responsable Asociación de apoyo al desarrollo empresarial DEMA ENPRESA GARAPENA de Barakaldo.
Finalidad y legitimación La gestión de la jornada, así como el posterior envío de información relativa a programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación Dema. Se informa a los asistentes al programa/evento de que se podrán realizar fotografías y vídeos en el ámbito de la gestión de los programas organizados por Dema.Los contenidos multimedia podrán ser publicados en la página web, redes sociales de Dema, folletos y medios de comunicación.
Personas Destinatarias No se ceden datos a terceros.
Derechos Puede acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios por escrito ante: Dema C/ Fanderia 2 de Barakaldo – 48901 – Bizkaia, o por mail a info@dema.eus, acreditando su identidad.