Enpresari 2023-2024

ERDI MAILAKO enpresa-ideien lehiaketan izena eman

Concurso de ideas empresariales GRADO MEDIO Tutorearen kodea / Codigo del tutor
 Ideiaren izena / Nombre de la idea
Jarduera / Actividad
Ideiaren deskribapena
Descripción de la idea
Zergatik uste duzu ideia ona dela? Aipatu 3 arrazoi.
Nombra 3 razones de por qué crees que es una buena idea
Zer premia edo beharrizan asetzen ditu ideiak?
¿Qué necesidad o necesidades satisface la idea?
Zer hobekuntza dakartza zure ideiak lehiari dagokionez?
¿Qué mejoras aporta tu idea respecto a la competencia?
Zer baliabide mota
behar dira martxan jartzeko :

¿Qué recursos materiales necesitarías para poner tu idea en marcha?
Oharrak : Garrantzia duen edozein beste datu adierazi
Observaciones : Cualquier otro dato que consideréis de importancia aportar sobre vuestra idea
Taldeko kide bakoitzaren zaletasun edo interes pertsonalak aipatu.
Nombra aficiones o intereses personales de cada componente del equipo
Helburu profesionalak: non gustatuko litzaizuke etorkizun hurbilean lanean aritzea? Eman taldeko partaide bakoitzaren erantzuna.
Objetivos profesionales: ¿Dónde te gustaría estar trabajando en un futuro cercano? Decir por cada participante del equipo.
Datu pertsonalak babesteari buruzko indarrean dagoen arautegiarekin bat etorriz, jakinarazi nahi dizugu zure datu pertsonalak programen, jarduketen eta ekitaldien fitxategian sartuko direla;eta fitxategi horren arduraduna Dema Elkartea dela. Bildutako datuak beharrezkoak dira programa, jarduketa eta ekitaldiei buruzko informazioa kudeatzeko eta bidaltzeko, betiere Dema Elkartearen helburu soziala aintzat hartuz. Inprimakia betetzen duen pertsona interesatuaren ardura izango da programa honetan inskribatzen dituen hirugarrenen (ikasleak) baimen informatua zuzen eskuratzea. Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari, gaian eskumenak dituzten beste herri administrazio batzuei eta programan parte hartzen duten erakunde pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, horien aurka egiteko edota ezeztatzeko eskubideak egikaritzeko, hona jo behar da: Dema. Fanderia kalea 2, Barakaldo 48901 – Bizkaia, betiere nortasuna egiaztatuz
De acuerdo a la normativa vigente de protección de datos, sus datos personales serán incluidos en el fichero programas, actuaciones y eventos de la Asociación Dema. Los datos recabados son necesarios para la gestión y envío de información relativa a programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación Dema. La persona interesada que complete el formulario será responsable de recabar correctamente el consentimiento informado de terceros que inscriba en este programa (alumnado). Los datos podrán ser comunicados a Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia, otras Administraciones Públicas con competencia en la materia y a entidades privadas que colaboren en el programa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante: Dema. C/ Fanderia 2 de Barakaldo – 48901 - Bizkaia acreditando su identidad