Enpresari 2022-2023

GOI MAILAKO enpresa-ideien lehiaketan izena eman

Concurso de ideas empresariales GRADO SUPERIOR Tutorearen kodea / Codigo del tutor
 Ideiaren izena / Nombre de la idea
Jarduera / Actividad
Ideiaren deskribapena
Descripción de la idea
Zure produktu/zerbitzuen
leiharako abantailen deskribapena :
ezaugarriak, berriztasunak, etab.

Descripción de las ventajas
competitivas de tu producto/servicio:
características, innovación, etc.
Giza-taldearen gaitasunak :
formakuntza, esperientzia,
gaitasunak, etab.

Competencias del equipo humano :
formación, experiencia,
competencias, etc.
Negozio ideiaren bezero
eta konpetentziaren
deskribapena

Descripción de los potenciales
clientes y competencia
de la idea de negocio
Zer baliabide mota
behar dira martxan jartzeko :
materialak, ekonomikoak, kokapena,
langileak, etab.

Qué tipo de recursos
son necesarios para
la puesta en marcha: materiales,
económicos, ubicación, personal, etc.
Oharrak : Garrantzia duen
edozein beste datu adierazi

Observaciones : Cualquier
otro dato que consideréis
de importancia aportar sobre vuestra idea
Datu pertsonalak babesteari buruzko indarrean dagoen arautegiarekin bat etorriz, jakinarazi nahi dizugu zure datu pertsonalak programen, jarduketen eta ekitaldien fitxategian sartuko direla;eta fitxategi horren arduraduna Dema Elkartea dela. Bildutako datuak beharrezkoak dira programa, jarduketa eta ekitaldiei buruzko informazioa kudeatzeko eta bidaltzeko, betiere Dema Elkartearen helburu soziala aintzat hartuz. Inprimakia betetzen duen pertsona interesatuaren ardura izango da programa honetan inskribatzen dituen hirugarrenen (ikasleak) baimen informatua zuzen eskuratzea. Datuak Bizkaiko Foru Aldundiari, gaian eskumenak dituzten beste herri administrazio batzuei eta programan parte hartzen duten erakunde pribatuei jakinarazi ahal izango zaizkie. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, horien aurka egiteko edota ezeztatzeko eskubideak egikaritzeko, hona jo behar da: Dema. Fanderia kalea 2, Barakaldo 48901 – Bizkaia, betiere nortasuna egiaztatuz
De acuerdo a la normativa vigente de protección de datos, sus datos personales serán incluidos en el fichero programas, actuaciones y eventos de la Asociación Dema. Los datos recabados son necesarios para la gestión y envío de información relativa a programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación Dema. La persona interesada que complete el formulario será responsable de recabar correctamente el consentimiento informado de terceros que inscriba en este programa (alumnado). Los datos podrán ser comunicados a Diputación Foral de Bizkaia – Bizkaiko Foru Aldundia, otras Administraciones Públicas con competencia en la materia y a entidades privadas que colaboren en el programa. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante: Dema. C/ Fanderia 2 de Barakaldo – 48901 - Bizkaia acreditando su identidad