TALDEKA - Equipos de emprendimiento

Taldeka digitala - Abian


Izena eman programan / Inscripción en el programa


Izena / Nombre
Abizenak / Apellidos

 NAN / DNI
 Posta elektronikoa / E-mail
Telefonoa / Telefono
 Telefonoa / Telefono
Curriculum / Curriculum


Arduraduna DEMA. Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia.
Helburua Elkartearen xede sozialaren esparruan programak, jarduerak eta ekitaldiak kudeatzea.
Legitimazioa Zure adostasuna.
Nori eman dakizkioke datuak Jardueran parte hartzen duten erakunde pribatuak edo gaian eskumena duten administrazio publikoak.Gainera, Dema eta eduki horien kudeaketaren esparruan, argazkiak eta/edo bideoak egin ahal izango dira, eta, horrez gain, web gunean eta web orrian argitaratu ahal izango dira argazkiak eta/edo bideoak, eta, gainera, edozein pertsona interesatuk, web bidez, gizarte-sareek edota DEMAren jarduerak aurkezteko gertaerek erabil ditzakete.
Eskubideak Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eskubidea du, eta bere tratamenduaren muga edo oposizioa, erakundearen zuzendaritzara idatziz.
Informazio gehiago https://www.dema.eus/eu/condiciones-legales-y-de-privacidad/
Araua DEMA Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauak betetzen direla bermatzen du eta, bereziki, honako hauek: alde batetik, 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) –hemendik aurrera DBEO– eta, bestetik, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa –hemendik aurrera, DPBEDB.
Responsable DEMA. Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento.
Finalidad Gestionar de programas, actuaciones y eventos en el ámbito del objeto social de la Asociación.
Legitimación Su consentimiento
A quién se pueden facilitar los datos Entidades privadas participantes en la actividad o programa, Administraciones Públicas subvencionadoras con competencia en la materia. Además, se podrán realizar fotografías y/o vídeos en el ámbito de la gestión de los programas organizados por Dema y estos contenidos podrán ser publicados en el sitio web y redes sociales de Dema y en folletos y medios de comunicación, y ser accesibles por cualquier persona interesada, vía web, redes sociales y/o eventos de presentación de las actividades de DEMA.
Derechos La persona interesada tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento escribiendo a la dirección de la entidad.
Más información https://www.dema.eus/es/condiciones-legales-y-de-privacidad/
Normativa DEMA, la Agencia Foral de empleo y emprendimiento de Bizkaia, garantiza el cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales y, en particular, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), en adelante RGPD, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en adelante, LOPDGDD