Pribatutasun politika

Edukin taula

DEMA Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziak datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dauden arauak betetzen direla bermatzen du eta, bereziki, honako hauek: alde batetik, 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) –hemendik aurrera DBEO– eta, bestetik, 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa –hemendik aurrera, DPBEDB–.

DEMAk erakundearen Pribatutasun Politika hau aurkezten die erabiltzaileei, beren datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, eta honako alderdi hauen berri ematen die:

TRATAMENDUAREN ARDURADUNA.

 • Identitatea: Asociación de Apoyo al desarrollo empresarial (DEMA Enpresa Garapena)
 • IFK: G48408405
 • Posta helbidea: Fanderia 2, 48901 Barakaldo, Bizkaia.
 • Datu pertsonalen arloko ordezkariarekin harremanetan jartzeko:
 • Harremanetarako telefonoa: 944 189 055
 • Harremanetarako helbide elektronikoa: info@dema.eus
 

DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA ZERTARAKO TRATATZEN DITUGU DATU PERTSONALAK?

Jendeak ematen digun informazioa tratatzeko garaian, datu pertsonalen tratamendurako egiten ditugun jardueren arabera tratatzen dugu. Tratamendurako jarduera hauek egiten ditugu, honako helburu hauekin:

 1. Programak, jarduketak eta ekitaldiak: Erakundearen helburu sozialaren arloko programa, jarduketa eta ekitaldiak kudeatzeko.
  II. Administrazioa: Administrazioa, hornitzaileen kontratuak, gardentasuna eta bazkideak kudeatzeko.
  III. Giza baliabideak: Erakundeko giza baliabideak kudeatzeko.
  IV. Kontaktua eta informazioa: Erakundearen jarduketei buruzko informazio eskaerak kudeatzeko.

LEGITIMAZIOA
Datu pertsonalak tratatzeko lege oinarria ere dagokion tratamenduko jardueraren araberakoa izango da:

 1. Programak, jarduketak eta ekitaldiak: Interesdunaren baimena.
  II. Administrazioa: Lege betebeharrak (Zergei, kontabilitateari, merkataritzari eta gardentasunari buruzko arauak) betetzea eta/edo interesduna alderdi izango den kontratua gauzatzea.
  III. Giza baliabideak: Lege betebeharrak (Zergei, lan arloari eta Gizarte Segurantzari buruzko arauak) betetzea eta/edo interesduna alderdi izango den kontratua gauzatzea.
  IV. Kontaktua eta informazioa: Interesdunaren baimena.
 

ZENBAT DENBORAZ GORDEKO DITUGU DATUAK?

Oro har, tratamendu bakoitzaren helburua betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko ditugu datuak eta, gero, datu horien tratamenduak eragin ditzakeen erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. Dena den, tratamenduen arabera, gordetzeko denbora aldatu egingo da. Horrela, bada:

 1. Interesdunaren baimenean oinarrituta tratatutako datuak baimena kentzen den arte tratatuko dira, hala badagokio.
 2. Giza baliabideekin lotutako datuak 4 urtez, lotura juridikoa amaitzen denetik kontatzen hasita, eta urte 1ez, langile potentzialen kasuan.
 3. Langile potentzialen datuak urte 1ez gordeko dira, datu horiek eman zirenetik kontatzen hasita.
 4. Zergei buruzko lege betebeharrak betetzearekin lotutako datuak, 4 urtez.
 5. Kontabilitateari eta merkataritzari buruzko lege betebeharrak betetzearekin lotutako datuak, 6 urtez.
 

DATUEN ZER KATEGORIA TRATATZEN DIRA?

Tratatzen diren datuen kategoriak tratamenduko jarduera zehatzaren araberakoak izango dira. Horrela, bada:

 1. I. Programak, jarduketak eta ekitaldiak: Identifikaziokoak, Ezaugarri pertsonalak, zirkunstantzia sozialak, akademikoak eta profesionalak: prestakuntza, tituluak; lanbidea; ikasle historia; lan esperientzia, lanaren xehetasunak, datu ekonomikofinantzarioak, eta ondasun eta zerbitzuen transakzioei buruzko datuak.
  Administrazioa: Identifikaziokoak, ezaugarri pertsonalak, lanaren xehetasunak, informazio komertziala, datu ekonomiko-finantzarioak eta aseguruei buruzkoak: Bankuko datuak, eta ondasun eta zerbitzuen transakzioei buruzko datuak.
  III. Giza baliabideak: Erakundeko giza baliabideak kudeatzeko: Identifikaziokoak, ezaugarri pertsonalak, datu akademikoak eta profesionalak, lanaren xehetasunak, eta datu ekonomiko eta finantzarioak.
  IV. Kontaktua eta informazioa: Identifikaziokoak
 

NORI EMAN DIEZAIOKEGU DATUAK?

Hirugarrenei datuak eman dakizkieke, tratamendu zehatzaren arabera. Horrela:

 1. Programak, jarduerak eta ekitaldiak: Jarduera edo programan parte hartzen duten erakunde pribatuei eta/edo gaian eskumena duten administrazio publikoei eman ahal izango zaizkie. Gainera, egoera jakin batzuetan, demak antolatutako programen kudeaketaren esparruan argazkiak eta bideoak egin ahal izango dira. Eduki horiek DEMAren webgunean eta sare sozialetan argitaratu ahal izango dira, baita liburuxkak eta komunikabideak ere. Horrela, argazki eta bideo horiek edonork eskura ditzake, web bidez, sare sozialek edota DEMAren jarduerak aurkezteko ekitaldiak.
  II. Administrazioa: Zerga Administrazioari, Bankuei, aurrezki kutxei eta landakutxei datuak eman ahal izango zaizkie, eta, hala badagokio, gai horretan eskumena duten administrazio publikoei.
  III. Giza baliabideak: Gizarte-segurantzako erakundeei, zerga-administrazioari, Bankuei, aurrezki-kutxei eta landa-kutxei, aurrezki-kutxei, sindikatuei, elkarkidetzari, aseguru-erakundeei, IMQ Prebentzioari eta Mutualiari buruzko datuak eman ahal izango dizkiete.
  IV. Harremanak eta informazioa: ez da datuen komunikaziorik aurreikusi.
 

ERABAKI AUTOMATIZATUAK, PROFILAK ETA APLIKATUTAKO LOGIKA

Ez dugu aurreikusten erabaki automatizatuetan oinarritutako tratamendurik, inoiz.

 

ESKUBIDEAK.
ZER ESKUBIDE DITUZTE INTERESDUNEK BEREN DATUAK EMATEN
DIZKIGUTENEAN?

Interesdunek DEMAn beren datu pertsonalak tratatzen ari garen edo ez jakiteko eskubidea dute. Era berean, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean aurreikusten denez, pertsonek honako eskubide hauek dituztela jakinarazten dugu:

 • Sarbidea: Datuetan sartzeko eskubidea, DEMAn zer datu pertsonal tratatzen ari garen jakiteko.
 • Datuak zuzentzea eta ezereztea: Egoera jakin batzuetan, interesdunek eurei buruz ditugun eta DEMAn tratatzen ari garen datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskubidea dute, edo datu horiek ezerez daitezen eskatzeko eskubidea ere izango dute, besteak beste, bildu zirenean zeuden helburuen argitan datu pertsonal horiek jadanik beharrezkoak ez direnean.
 • Datuen tratamendua mugatzea: Egoera jakin batzuetan, interesdunek datu pertsonalen tratamendua muga dadin eskatzeko eskubidea izango dute. Kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo erreklamazioetan defendatzeko soilik gordeko direla jakinarazten da, betiere datuak babesteari buruzko lege arauetan aurreikusten denari jarraikiz.
 • Datuak transferitzea: Egoera jakin batzuetan eta betiere teknikoki egingarria baldin bada, DEMAri eman dizkioten datu pertsonalak erabilera orokorra eta irakurketa mekanikoa duen formatu egituratu batean jasotzeko eskubidea izango dute interesdunek.
 • Zure datuen tratamenduaren aurka egitea: Egoera jakin batzuetan eta betiere interesdunaren egoera bereziarekin lotutako arrazoiak direla medio, interesdunak bere datu pertsonalen tratamenduaren aurka
  egiteko eskubidea izango du eta, kasu horretan, tratatzeari utzi beharko zaio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude, edo balizko erreklamazioak egikaritzeko edo aldezteko ez bada.

NOIZ ERANTZUNGO ZAIO ESKAERARI?

Ahalik eta azkarren erantzungo da eta, nolanahi ere, eskaera jasotzen denetik hilabeteko epean. Epe hori beste bi hilabetez luzatu daiteke, behar izanez gero, betiere eskaera kopurua eta eskaeren konplexutasuna kontuan izanik; kasu horretan, interesdunari jakinarazi egingo zaio.

HALA BADAGOKIO, BA AL DAGO BAIMENA KENTZEKO ESKUBIDERIK?

Interesdunak baimena noiznahi kentzeko eskubidea du, betiere tratamendua baimen horretan oinarritzen bada.

NORA JO ESKUBIDEAK BALIATU AHAL IZATEKO?

Aitortutako eskubideak baliatu ahal izateko, interesduna gurekin harremanetan jar daiteke honako helbide elektroniko honetara idatzita: info@dema.eus; bestela, idazki bat bidal diezaguke, Tratamenduaren Arduradunei buruzko lehenengo atalean adierazitako helbidera.
Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jarri nahi izanez gero, jo helbide honetara: dpo-dbo@dema.eus

BA AL DAGO ERREKLAMAZIOA EGITEKO ESKUBIDERIK?

Bai, bereziki, interesduna ez bada gustura geratu bere eskubideak baliatzean; kasu horretan, erreklamazioa aurkez daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentzian. www.agpd.es.